t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Romeo y Julieta no. 2 tubos - 圓80 ẩn bài đăng này hiện

điều kiện: mới

I have 3 of them from duty free.
Ring: 42
Length: 5 1/8 inches
Medium to full-bodied in a cedar-lined tube.

80 rmb for one, 140 rmb for two, 180 rmb for all three.
I am very near Zhongshan Park station.
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6737758901

đã đăng:

hay nhất [?]